mrakodrapy.com MRAKODRAPY.COM nejkvalitněj?í informace o mrakodrapech v ?e?tině

mrakodrapy.com
Title: MRAKODRAPY.COM nejkvalitněj?í informace o mrakodrapech v ?e?tině
Keywords:
Description: MRAKODRAPY.COM nejkvalitněj?í informace o mrakodrapech v ?e?tině 11. srpna 2016 Mole Littoria P?iznejme si, ?e vyplody chorych diktátorskych mozk? na poli architektury a stavebnictví jsou fascinující.
mrakodrapy.com is ranked 24762205 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,852. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. mrakodrapy.com has 43% seo score.

mrakodrapy.com Information

Website / Domain: mrakodrapy.com
Website IP Address: 209.85.234.214
Domain DNS Server: 2.ns.gigaserver.cz,4.ns.gigaserver.cz,3.ns.gigaserver.cz,1.ns.gigaserver.cz

mrakodrapy.com Rank

Alexa Rank: 24762205
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mrakodrapy.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,852
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $234
Yearly Revenue: $2,852
Daily Unique Visitors 719
Monthly Unique Visitors: 21,570
Yearly Unique Visitors: 262,435

mrakodrapy.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 16 Aug 2016 12:42:05 GMT
Server GSE

mrakodrapy.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

mrakodrapy.com Traffic Sources Chart

mrakodrapy.com Similar Website

Domain Site Title

mrakodrapy.com Alexa Rank History Chart

mrakodrapy.com aleax

mrakodrapy.com Html To Plain Text

MRAKODRAPY.COM nejkvalitněj?í informace o mrakodrapech v ?e?tině 11. srpna 2016 Mole Littoria P?iznejme si, ?e vyplody chorych diktátorskych mozk? na poli architektury a stavebnictví jsou fascinující. Kdo jiny ne? Hitler mohl vymyslet nejvy??í mrakodrap světa korunovany neonovym hákovym k?í?em? Stalin se urval z ?etězu je?tě víc a p?i?el s mrakodrapem, ktery se měl jak jinak také stát nejvy??ím na světě. Korunován měl byt obrovskou sochou Lenina. Ta byla tak gigantickych rozměr?, ?e podle některych návrh? měla byt do její hlavy umístěna knihovna. Jak ?íleny musí ?lověk byt, aby p?i?el na něco tak fantasticky bizarního? A co ten italsky magor, ten taky dostal choutky na sv?j vě?ny odkaz? To si pi?te, ?e dostal. U? v roce 1924 p?i?el Mussolini s plánem na vystavbu nejvy??ího mrakodrapu a navíc na dohled od baziliky sv. Petra. To asi aby pape? věděl, kdo je tady pánem. Mrakodrap v pseudobarokním stylu byl pojmenován Mole Littoria, co? volně p?elo?eno znamená Fa?istická stavba. Z gigantického, 130 metr? dlouhého soklu, se měla vypínat 340 metr? vysoká vě?. Ta měla byt zakon?ena světelnym majákem, ktery měl vyza?ovat vě?né světlo ?íma do celého světa a zároveň oslavovat fa?ismus. Newyorsky Woolworth Building, nejvy??í mrakodrap tehdej?í doby, by vedle tohoto monstra vypadal jako chudy p?íbuzny. Stavba měla byt kompletně zasvěcena sportu. V budově měly sídlit v?echny italské sportovní svazy, atletické vyzkumné st?edisko, sto p?edná?kovych hal, knihovny, obrovsky koncertní sál, desítky tělocvi?en pro v?echny myslitelné sporty a tisíce kancelá?í. Budovu navrhl italsky architekt Mario Palanti, ktery úzce spolupracoval s Mussolinim a měl jeho plnou podporu i po?ehnání. Projekt se ale setkal s odporem ve?ejnosti i odborník?. Duce byl ale tak trochu srá?, a tak místo aby práskl do stolu a vystavbu nechal zahájit v?em navzdory, Palanti byl nucen projekt p?epracovat. V roce 1926 p?edstavil st?ízlivěj?í verzi, kterou pak v dal?ích letech upravoval a celkovou vy?ku mrakodrapu neustále sni?oval. Poslední verzi p?edstavil Mussolinimu v roce 1932, ten u? ale o projekt nejevil prakticky ?ádny zájem. Mole Littoria tím tak nav?dy vy?uměla do ztracena. Vytvo?il Michal v 19:07 ?ádné komentá?e: ?títky: Mole Littoria 31. ?ervence 2016 Land Title Buildings Land Title Buildings vlevo návrh p?ístavby vpravo p?vodní budova Architektonická kancelá? Daniela Burnhama byla na p?elomu 19. a 20. století na roztrhání. Ka?dé vět?í americké město muselo mít v centru alespoň jednu budovu navr?enou Danielem Burnhamem, pokud chtělo něco znamenat. Koncem 19. století se do?kala i Philadelphia. Land Title Company, jedna z největ?ích a nejstar?ích poji??oven světa, pově?ila právě Burnhama, aby jí navrhnul sídlo pensylvánské pobo?ky. Ten nelenil a vyprojektoval dal?í velkolepy mrakodrap v chicagském stylu, ktery byl dokon?en v roce 1898. Nejnápadněj?ím rysem budovy jsou bezesporu mohutná podno?, trojokna v podobě arky?? a zdobená korunní ?ímsa. Neméně zajímavym prvkem a bez dalekohledu zcela skrytym jsou andělí?ci, je? zdobí rohovou ?ást ?ímsy. Tvá? jednoho z nich byla vymodelována podle Burnhamovy dcery Margaret. Jestli to byl z architektovy strany jen drobny vtípek nebo hold dce?i, m??eme dnes jen spekulovat. Budova dosahuje vy?ky 58 metr?. Poji??ovna se usídlila v p?ízemí a prvním pat?e, zbytek kancelá?skych ploch pronajala. Sotva Daniel Burnham práci dokon?il, vrátil se do New Yorku a zamě?il se na sv?j nejslavněj?í projekt. Do toho se mu v?ak znovu ozvali z Philadelphie, ?e by poji??ovna své stávající sídlo ráda roz?í?ila. Burnham zakázku pochopitelně p?ijal, spojil své síly s místním architektem Horacem Trumbauerem, a spole?ně navrhli elegantní mrakodrap v neoklasickém stylu. 105 metr? vysoká dvaadvacetipodla?ní budova, dokon?ena v roce 1902, je rozdělena na sokl, d?ík a hlavici a se svou star?í sest?i?kou je v p?ízemí propojena rozlehlou vstupní halou. Fasádu tvo?í světlá connecticutská ?ula. V?echny ?ty?i rohy mrakodrapu nad p?evislou zdobenou ?ímsou měly byt p?vodně zakon?eny vysokymi vě?i?kami, nakonec je ale nahradily jen decentní hlavice. ?ást budovy obsadila poji??ovna Land Title, zbytek nevyu?ité plochy opět pronajala. Obě stavby dodnes slou?í jako ?istě kancelá?ské a za svou dlouholetou historii z?staly v témě? p?vodním stavu. U? v roce 1978 spole?ně vstoupily do národního registru historickych míst. Vytvo?il Michal v 19:36 ?ádné komentá?e: ?títky: Land Title Building 29. ?ervence 2016 Citicorp Center Citigroup Center, p?vodně Citicorp Center, je jeden z nejvy??ích mrakodrap? New Yorku a díky ?edobílému zabarvení a unikátnímu zakon?ení se nesmazatelně zapsal do panoramatu Manhattanu. Se?íznutí koruny mrakodrapu v úhlu ?ty?icet pět stupň? mělo sv?j vyznam. Plocha byla toti? ur?ena pro solární panely, p?esto?e ?ikmina nesmě?uje na jih. Panely zde ale nakonec nikdy umístěny nebyly. P?vodní plán rovně? po?ítal s luxusními byty v nejvy??í ?ásti, ale ani k tomu nedo?lo, a tak celá budova slou?í v sou?asnosti ?istě administrativním ú?el?m. Ji? od za?átku byla stavba mrakodrapu in?enyrskou vyzvou. Na severozápadním náro?í celého pozemku stál kostel svatého Petra. Církev dovolila spole?nosti kostel zbourat pod podmínkou, ?e na stejném místě vyroste kostel novy, s budovou mrakodrapu stavebně nepropojeny a zcela uchráněny pr?niku nosné konstrukce mrakodrapu do interiér?. Po?adavek církve se zdál byt nesplnitelny a o realizaci novostavby se za?alo pochybovat. Statik William LeMessurier ale umístil celou hmotu stavby na ?ty?i masivní sloupy. Ty se ty?í do vy?ky 35 metr? a nejsou umístěny v rozích budovy, ale v polovině jejích bo?ních stran. Toto ?e?ení umo?nilo vybudovat mrakodrap nad severozápadní náro?í, kde měl byt postaven novy kostel. Jednotlivá podla?í jsou vyná?ena nosníky ve tvaru písmene V a zatí?ení je tak soust?e?ováno do sloup?. Kdy? byla budova v roce 1977 dokon?ena, vy?ka 279 metr? ji zajistila sedmé místo v ?eb?í?ku nejvy??ích budov světa. Newyor?ané si novou elegantní budovu rychle oblíbili a její unikátní statické ?e?ení bylo velebeno odborníky. Jen?e v ?ervnu 1978 LeMessurier obdr?el telefonát studentky stavebního in?enyrství, která mu oznámila, ?e statické ?e?ení vykazuje nebezpe?né vady. Místo aby se jí vysmál a práskl telefonem, vzal ji vá?ně. A dob?e udělal. Testy modelu mrakodrapu ve větrném tunelu a detailní kalkulace skute?ně prokázaly, ?e studentka měla pravdu a konstrukce mrakodrapu je nedostate?ně zaji?těná proti větrnému zatí?ení. LeMessurier?v staticky návrh spoj? ocelové konstrukce byl toti? v d?sledku úspor financí nahrazen systémem se zámkovymi spoji. Z kalkulací vyplynulo, ?e nedostate?ně provedené spoje za?ínají kolabovat p?i proudění větru rychlej?ím ne? 112 km/h. Jako extrémní se ukázala situace, kdy uragán namáhá dvě stěny mrakodrapu zároveň ve směru 45° a celá stavba se tak za?íná hroutit. LeMessurier mohl str?it hlavu do písku a nedělat nic, spáchat sebevra?du nebo za?ít problém urychleně ?e?it. Zvolil t?etí mo?nost a dost mo?ná tím zabránil nep?edstavitelné katastrofě. Záva?ny staticky problém p?edstavil spole?nosti Citicorp u? za?átkem srpna 1978 a po krátkém jednání od ní obdr?el souhlas s opravami i nezbytné finance. LeMessurierova náprava spo?ívala v d?kladněj?ím zpevnění konstruk?ních spoj?. Parta svá?e?? nepozorovaně prováděla pot?ebné práce. P?es ka?dy spoj se v no?ních hodinách v pr?běhu t?í měsíc? nava?ovala dva palce tlustá ocelová plotna. Opravy p?esto neunikly pozornosti investigativních noviná?? z New York Times, kte?í si v?imli pravidelného no?ního provozu v budově. ?lánek ale nikdy nevy?el, proto?e právě v období oprav vstoupily noviná?ské odbory do stávky a deník t?i měsíce nevycházel. Dal?í ??astná událost záhy následovala. V polovině oprav se objevily zprávy o hurikánu Ella smě?ujícím na New York. Chybělo jen pár hodin od evakuace oblasti kolem mrakodrapu, kdy? se hurikán sto?il na vychod. Dělníci v následujících tydnech mohli svou práci úspě?ně dokon?it. Kdy? byla celá aféra o dvacet let později zve?ejněna, na statikovu hlavu se nesnesla obrovská kritika, jak by se dalo p?edpokládat, ale naopak pochvala za aktivní a p?edev?ím hluboce eticky p?ístup k celému problému. Vytvo?il Michal v 10:42 ?ádné komentá?e: ?títky: Citicorp Center, Citigroup Center 28. ?ervence 2016 The Hancock Ji? ?ty?icet let nejvy??í v Bostonu i v celém státě Massachusetts, to je budova s oficiálním názvem 200 Clarendon, mezi místními obyvateli ale daleko ?astěji známa pod svym p?vodním jménem John Hancock Tower nebo jednodu?e The Hancock. Autory návrhu tohoto 241 metr? vysokého mrakodrapu jsou světoznámí architekti I. M. Pei a Henry N. Cobb. P?edev?ím Pei byl ve svych pracích zastáncem minimalismu a hladkych, ?istych linií s d?razem na maximalizaci celkové vy?ky. Tyto ideje vtiskl i do této elegantní stavby. Díky vertikálnímu zá?ezu na u??í straně a absenci podobně vysoké stavby v sousedství p?sobí mrakodrap daleko vy??ím dojmem. Vystavbu této budovy provázel jeden pr?ser za druhym. Opěrné zdi, které měly chránit vyhloubené základy, se z?ítily a následny sesuv p?dy po?kodil chodníky, in?enyrské sítě a statiku okolních budov. V pr?běhu vystavby se z konstrukce za?aly uvolňovat skleněné panely. Díry ve fasádě byly p?echodně p?ekryvány d?evot?ískovymi deskami, a? jich bylo p?edev?ím ve spodních patrech takové mno?ství, ?e budova vypadala jako vybydleny squat. A? testy v laborato?ích MIT prokázaly, ?e p?í?inou byla vzduchová mezera mezi jednotlivymi listy tvrzeného skla. V?ech 10 344 panel? tak muselo byt vyměněno za panely s jednolitou vrstvou. Aby toho nebylo málo, nejvy??í patra se v silnych poryvech větru tak kyvala, ?e někte?í lidé trpěli mo?skou nemocí. Do padesátého osmého podla?í tak byly ulo?eny dvě záva?í, ka?dá t?i sta tun tě?ká. Spole?ně vyrazně tlumí vykyvy budovy. Není divu, ?e mrakodrap se stavěl osm let (pro srovnání: stejně vysoky Woolworth Building byl hotovy za necelé dva roky) a rozpo?et byl p?ekro?en o více ne? sto procent. P?es v?echny problémy byla investice úspě?ná. Kancelá?e se rychle zaplnily, budova pat?í mezi oblíbené symboly Bostonu a její hodnota stabilně roste. Vytvo?il Michal v 18:21 ?ádné komentá?e: ?títky: 200 Clarendon, John Hancock Tower, The Hancock 25. ?ervence 2016 Cocoon Tower V tokijském panoramatu se tato budova nedá p?ehlédnout. úchvatná architektonická lah?dka s oficiálním jménem Mode Gakuen Cocoon Tower byla dokon?ena v roce 2008 a mě?í 204 metr?. Mrakodrap p?ipomíná obrovsky zámotek neboli kokon, ktery poskytuje prostor a ?iviny student?m v jeho útrobách. Ano, student?m. A? to tak na první pohled nevypadá, budova p?ekvapivě slou?í vyhradně vzdělávacím ú?el?m. Sídlí zde t?i odborné ?koly: institut módy, pr?myslová ?kola a léka?ská fakulta. Dohromady pojmou a? deset tisíc student?. V nejni??ích patrech se nacházejí dva p?edná?kové sály s kapacitou tisíc míst, je? ?asto slou?í i pro ve?ejnost. Ve vy??ích patrech jsou pak na ka?dém podla?í v?dy t?i u?ebny rozmístěny kolem vnit?ního jádra, které obsahuje osobní a nákladní vytahy a schodi?tě. Stovky diagonálně vedenych a betonem vyplněnych ocelovych nosi?? podpírají t?i strany v?etenovitého tvaru budovy. Tím má byt zároveň dosa?eno vět?í stability, a? ude?í zemět?esení. Nejvyrazněj?ím rysem budovy je diagonální sí? světlo propou?tějících pás?, díky nim? budova p?sobí dojmem ji? zmiňovaného zámotku. Nejlep?í pohled na tento fascinující symbol inovace nabízí vyhlídkové patro nedaleko stojící tokijské radnice. Vytvo?il Michal v 22:26 ?ádné komentá?e: ?títky: Mode Gakuen Cocoon Tower 8. ?ervence 2016 10 nejvy??ích mrakodrap? Tokia 1. TORANOMON HILLS 256 m. 2014 2. MIDTOWN TOWER 248 m. 2007 3. TOKYO CITY HALL 243 m. 1991 4. NTT DOCOMO YOYOGI BUILDING 239,9 m. 2000 5. SUNSHINE 60 239,6 m. 1978 6. ROPPONGI HILLS MORI TOWER 238 m. 2003 7. SHINJUKU PARK TOWER 235 m. 1994 8. TOKYO OPERA CITY TOWER 234 m. 1996 9. SHINJUKU MITSUI BUILDING 225 m. 1974 10. SHINJUKU CENTER BUILDING 223 m. 1979 Vytvo?il Michal v 19:22 ?ádné komentá?e: ?títky: Nejvy??í mrakodrapy 27. ?ervna 2016 New York 1938 Více ne? sto let se New York tě?il z prvenství v pomyslném klání o nejvy??í budovu světa. Mezi lety 1870 a 1973 byl ka?dy novy nejvy??í mrakodrap světa postaven právě v tomto městě. A?koliv jej dnes p?ekonala ?ada dal?ích měst po celém světě, mrakodrapy k New Yorku stále neodmyslitelně pat?í a staly se jeho symbolem. Následující unikátní fotografie Manhattanu z roku 1938 zachycuje hned devět budov, které byly ve své době nejvy??í na světě. 1. Tribune Building (nejvy??í v letech 1875 - 1890) 2. New York World Building (nejvy??í v letech 1890 - 1894) 3. Park Row Building (nejvy??í v letech 1899 - 1908) 4. Singer Building (nejvy??í v letech 1908 - 1909) 5. Metropolitan Life Tower (nejvy??í v letech 1909 - 1913) 6. Woolworth Building (nejvy??í v letech 1913 - 1930) 7. Bank of Manhattan Trust Building (nejvy??í od 1. do 28. května 1930) 8. Chrysler Building (nejvy??í v letech 1930 - 1931) 9. Empire State Building (nejvy??í v letech 1931 - 1972) Vytvo?il Michal v 19:29 ?ádné komentá?e: ?títky: Historie mrakodrapu 24. ?ervna 2016 Nejvy??í mrakodrapy podle kontinentu ASIE BURJ KHALIFA 828 m Dubaj, Spojené arabské emiráty SEVERNí AMERIKA ONE WORLD TRADE CENTER 541 m New York, USA EVROPA FEDERATION TOWER 374 m Moskva, Rusko AUSTRáLIE A OCEáNIE Q1 323 m Gold Coast, Austrálie JI?Ní AMERIKA COSTANERA CENTER 300 m Santiago, Chile AFRIKA CARLTON CENTRE 223 m Johannesburg, Jihoafrická republika Vytvo?il Michal v 19:18 ?ádné komentá?e: ?títky: Nejvy??í mrakodrapy 20. ?ervna 2016 Z nuly na sto za dvacet ?est! Tak jde ?as v ?anghaji: P?eměna ospalého města roku 1987 ve velkoměsto roku 2013. Mrakodrap za ?ekou ve vystavbě je 632 metr? vysoky Shanghai Tower, aktuálně nejvy??í ?ínsky mrakodrap. Budova v pop?edí p?ed ?ekou je Customs House, nejvy??í budova ?íny v letech 1927 - 1934. ? Vytvo?il Michal v 16:48 ?ádné komentá?e: 19. ?ervna 2016 Al Faisaliah Centre V květnu roku 2000 se Saúdská Arábie do?kala svého prvního mrakodrapu. Stal se jím 267 metr? vysoky Al Faisaliah Centre v Rijádu. Podno? budovy tvo?í ?tvercovy útvar oto?eny o 45 stupň? od hlavní osy pozemku. Zde se nachází pětipatrové prosklené atrium tvo?ené dekorativními panely z barevného skla. Velmi originální design budovy je dílem světoznámého architekta Normana Fostera. ?ty?boky ?pi?aty jehlan s hranami jemně prohnutymi do oblouk? a ozdobnym podélnym ?ebrováním nese ve vy?ce 195 metr? zlatou kouli s pr?měrem 24 metr?, tvo?enou celkem 655 skleněnymi trojúhelníkovymi panely pr?hlednymi jen směrem ven. V této t?ípatrové kouli se nacházejí venkovní vyhlídka a luxusní restaurace s vyhledem na celé město. Mrakodrap je zakon?en lucernou s k?í?ovymi květy a vě?i?kou ze zeleného skla. Cely komplex zahrnuje kancelá?e, pětihvězdi?kovy hotel, byty, konferen?ní centrum a nákupní st?edisko. Vy?kové prvenství mrakodrapu nevydr?elo dlouho, jen necely rok nato jej p?ekonal nedaleky Kingdom Centre. Vytvo?il Michal v 18:59 ?ádné komentá?e: ?títky: Al Faisaliah Centre 20. května 2016 Bank of Manhattan Trust Building vs. C-45F Sotva rok od děsivé srá?ky bombardéru s Empire State Building za?il New York podobné drama. Dnes je to p?esně 70 let, kdy mrakodrap Bank of Manhattan Trust Building zasáhlo letadlo. Beechcraft C-45F Expeditor, letoun americké pob?e?ní strá?e, mí?il ten den ve?er z Louisiany na leti?tě Newark v New Jersey. Kdy? se blí?il nad New York, ?ídicí vě? leti?tě blízkého LaGuardia Field ohlásila mlhu nad městem. Pilot p?es hustou mlhu nedohlédl na zem ani p?ed sebe, a tak netu?il, ?e letí p?íli? nízko. Zhruba deset minut po osmé ve?er narazil do severní strany mrakodrapu Bank of Manhattan Trust Building ve vy?ce 58. podla?í. Zahynulo v?ech pět ?len? posádky. V té době se uvnit? budovy nacházelo kolem pěti set lidí, podle některych zdroj? ale a? dva tisíce. Nikdo z nich na?těstí nebyl zraněn. Padající trosky letadla ani kusy zdiva a cihel dole na ulici také nikoho nezasáhly. Vy?et?ování prokázalo, ?e stejně jako rok p?edtím byly p?í?inou srá?ky hustá mlha a ?patná viditelnost. Pomineme-li události z 11. zá?í 2001, kdy ?lo u úmyslny ?in, pak si New York na dal?í ne?těstí obdobného rázu po?kal rovnych ?edesát let. Vytvo?il Michal v 0:01 ?ádné komentá?e: ?títky: 40 Wall Street, Bank of Manhattan Trust 13. května 2016 ?ádny zasrany Rockefeller nebude bourat m?j bar! V roce 1892 si t?i Irové, Patrick Daly, Daniel Hurley a jeho bratr Connie Hurley, otev?eli hospodu na ?esté avenue v New Yorku v nízké rohové budově. Hurley’s se brzy stal vyhledávanym podnikem a obchod s chlastem kvetl. Kdy? byla v USA uzákoněna prohibice, Irové se zasmáli a hospodu rychle p?eměnili na tzv. speakeasy, tajny bar, kde alkohol tekl neru?eně dál. Za?átkem 30. let za?al John D. Rockefeller vykupovat ve?keré nemovitosti v okolí pro sv?j plánovany projekt. Hluboká ekonomická krize zu?ila naplno, a tak majitelé své nemovitosti rádi prodávali, zvlá?? kdy? jim Rockefeller nabídl za jejich majetek solidní cenu. Jen?e u Ir? narazil. Kdy? jim od něj p?i?la oficiální nabídka, zasmáli se podruhé. P?esto?e nemovitost nevlastnili, měli ji v dlouhodobém pronájmu a ani nejbohat?í mu? planety je z ní nemohl vy?típat. Poslali Rockefellerovi troufalou protinabídku, ?e se nájmu vzdají za 250 milion? dolar?. I dnes poněkud ?ílená cifra byla ve t?icátych letech naprosto absurdní a rovnala se ceně vystavby celého plánovaného komplexu. ?e se Irové svého baru nechtějí za ?ádnou cenu vzdát, bylo o?ividné. Ostatně Connie Hurley později poznamenal: "?ádny zasrany Rockefeller nebude bourat m?j bar." A měl pravdu, neboural. Multimilioná? musel upravit plány a mrakodrap postavit tak, aby těsně p?iléhal k malé cihlové budově. O tom, jak David porazil Goliá?e, se ka?dy m??e p?esvěd?it na vlastní o?i. Drobná budova na adrese 1240 6th Avenue dodnes stojí. Whisky si tam u? ale neobjednáte, bar nahradila pekárna. Vytvo?il Michal v 21:11 ?ádné komentá?e: ?títky: 30 Rock, Rockefeller Center 5. května 2016 Canadian Pacific Railway Building 1 King East, nejpresti?něj?í torontská adresa, se v roce 1913 stala domovem nejvy??ího mrakodrapu Kanady i celého Britského impéria. 56 metr? vysokou budovu si nechala postavit Kanadská pacifická spole?nost, je? stála za vystavbou a provozováním kanadské transkontinentální ?eleznice. V p?ízemí se nacházela impozantní prodejna vlakovych jízdenek, která mramorovou podlahou a vysokymi zdobenymi sloupy p?ipomínala bankovní halu. Nad ní pak bylo velmi d?le?ité telegrafické centrum a samoz?ejmě kancelá?e spole?nosti. Jen malá ?ást administrativních prostor byla pronajímána. Vněj?í fasádu tvo?ily ?ula a od t?etího podla?í nahoru světle krémová terakota. P?i opravách v letech 1929 - 1930 ale musela byt terakota kompletně nahrazena vápencem, proto?e drsné kanadské zimy ji nedělaly dob?e. ?ulu povětrnostní podmínky netrápily, a tak z?stala na svém místě. P?esto?e je dnes budova obklopena ze v?ech stran daleko vy??ími mrakodrapy, je stále lehce rozeznatelná díky charakteristickym rohovym vě?i?kám se zelenou měděnou patinou. Spole?nost svou centrálu prodala v roce 1988 a p?estěhovala se do Calgary. Na místě vstupní haly a prodejny jízdenek vznikly obchody a v?echny kancelá?ské prostory byly zmodernizovány. Jedinym poz?statkem p?vodního vlastníka je dodnes patrny název na severní straně budovy. Vytvo?il Michal v 19:57 ?ádné komentá?e: ?títky: Canadian Pacific Building 23. dubna 2016 Sun Building New York, 1908. Sun Building mezi New York World Building a Tribune Building Jakmile byl v roce 1890 dokon?en New York World Building, nejvy??í mrakodrap světa a sídlo deníku New York World, zástupci konkuren?ního deníku Sun, jejich? sídlo se ocitlo zmá?knuté mezi New York World Building a Tribune Building, p?edstavili ji? za?átkem roku 1891 návrh nové budovy. Za návrhem stál ji? tehdy zku?eny a známy architekt Bruce Price. Mrakodrap měl dosáhnout rekordní vy?ky 135 metr?. Konstruk?ní ?e?ení mělo byt obdobného rázu jako u mnoha dal?ích vy?kovych budov té doby: obvodové nosné zdi z kamene a cihel s vnit?ním ocelovym skeletem ulo?enym ve vněj?ím nosném zdivu. K demolici stávajícího sídla ani vystavbě nového v?ak nikdy nedo?lo. Jak sám Price uvedl, hlavním d?vodem byl jednodu?e nevhodny pozemek pro projekt takového rozsahu. A tím by p?íběh mohl skon?it. Ale neskon?il. Poji??ovna American Surety uspo?ádala v roce 1893 architektonickou soutě? na stavbu nového sídla. Soutě?e se zú?astnili zvu?ní architekti jako byli George Post, Napolen LeBrun, Carrère & Hastings nebo McKim, Mead & White. Bruce Price se ostré konkurence nezalekl, vytáhl z ?uplíku sv?j nerealizovany návrh a ?mahem vyhrál. Jehlanovitá st?echa sice musela byt z finan?ních d?vod? zavr?ena, i bez ní se ale mrakodrap stal tv?r?ím triumfem Bruce Price. Vytvo?il Michal v 17:33 ?ádné komentá?e: ?títky: Sun Building 11. dubna 2016 Má dáti, Dal Dvěma vě?ím světového úst?edí Deutsche Bank ve Frankfurtu nad Mohanem se mezi Němci ob?as vysti?ně p?ezdívá Soll und Haben, tedy Má dáti a Dal. P?vodně v?ak měla byt dvoj?ata hotelem Hyatt, ale je?tě v pr?běhu vystavby se hotelovy ?etězec stavby zbavil a projekt p?evzala právě Deutsche Bank. Po dokon?ení v roce 1984 se zde usídlila a dodnes zde dlí. Z rozlehlé podno?e vyr?stají dvě osově symetrické vě?e trapézového tvaru, které dosahují shodné vy?ky 155 metr?. Mrakodrap tvo?í ?elezobetonové jádro s reflexní skleněnou fasádou. V roce 2011 byla dokon?ena ?ty?letá nákladná renovace, p?i ní? byli zaměstnanci roztrou?eni po celém městě. Mrakodrap je ve?ejnosti p?ístupny jen ve velmi vyjime?nych p?ípadech. Jedním takovym byl v roce 2013 Festival mrakodrap?. Komplex budov je po celou svou existenci pokládán nejen za symbol banky Deutsche Bank a města Frankfurt, ale i celé německé ekonomiky. Vytvo?il Michal v 18:46 ?ádné komentá?e: ?títky: Deutsche Bank Building 10. dubna 2016 10 nejvy??ích mrakodrap? Var?avy 1. PA?AC KULTURY I NAUKI 231 m. 1955 2. WARSAW SPIRE 220 m. 2016 3. WARSAW TRADE TOWER 208 m. 1999 4. Q22 195 m. 2016 5. Z?OTA 44 192 m. 2012 6. CENTRUM LIM 170 m. 1989 7. INTERCONTINENTAL WARSZAWA 164 m. 2003 8. COSMOPOLITAN TWARDA 2/4 160 m. 2014 9. RONDO 1 159 m. 2006 10. WARSAW FINANCIAL CENTER 145 m. 1999 Vytvo?il Michal v 18:04 ?ádné komentá?e: ?títky: Nejvy??í mrakodrapy 1. dubna 2016 People’s National Bank Building Roku 1932 se hospodá?ství Spojenych stát? dostalo na absolutní dno. Banky krachovaly po tisících, mezinárodní obchod prakticky ustal a sociální katastrofa propukla naplno. Vypadalo to, ?e v hajzlu je úplně v?echno. Ne tak v malém texaském měste?ku Tyler, které se strategicky nacházelo v bezprost?ední blízkosti mnoha ropnych polí. Tyler tehdy neměl ani t?ináct tisíc obyvatel, p?esto si tady postavili mrakodrap, ktery by jim záviděli i v desetkrát vět?ím městě. Sídlo banky People’s National Bank bylo slavnostně otev?eno 5. listopadu 1932. Elegantní mrakodrap ve stylu art deco s dvěma vyraznymi architektonickymi ústupky dosahuje vy?ky 62 metr?. Podno? je oblo?ena ?ernou le?těnou ?ulou, zbytek fasády tvo?í krémově zabarvené cihly. Banka pro své pot?eby vyu?ívala jen ?ást prostor, ostatní pronajala ropnym spole?nostem, geolog?m, právník?m, léka??m a poji??ovacím agent?m. Bez nadsázky se dá ?íct, kdo to tehdy s podnikáním myslel vá?ně, za?ídil si kancelá? právě na této presti?ní adrese. Budova byla v roce 2002 za?azena do národního registru historickych míst a o deset let později pro?la kompletní renovací, p?i ní? byly zachovány ve?keré art deco detaily v interiéru i exteriéru. V sou?asnosti vypadá p?esně jako v době, kdy se Spojené státy ?ítily do propasti, jen v Tyleru si toho nikdo nev?iml. Vytvo?il Michal v 20:38 ?ádné komentá?e: ?títky: People’s National Bank Star?í p?íspěvky Domovská stránka P?ihlásit se k odběru: P?íspěvky (Atom) Nejkvalitněj?í ?esky zdroj informací o mrakodrapech Tento web p?iná?í novy ?lánek ka?dy druhy den. V?echny texty jsou p?vodní, relevantní a s vysokou informa?ní hodnotou. Dámy a pánové, kdo z vás to má? Na?ítání Translate this website Náv?těvnost za posledních 30 dn? Archiv ▼ 2016 (30) ▼ srpna (1) Mole Littoria ? ?ervence (5) ? ?ervna (4) ? května (3) ? dubna (4) ? b?ezna (5) ? února (5) ? ledna (3) ? 2015 (65) ? prosince (3) ? listopadu (4) ? ?íjna (8) ? zá?í (3) ? srpna (4) ? ?ervence (4) ? ?ervna (5) ? května (4) ? dubna (7) ? b?ezna (3) ? února (8) ? ledna (12) ? 2014 (128) ? prosince (10) ? listopadu (10) ? ?íjna (13) ? zá?í (8) ? srpna (11) ? ?ervence (10) ? ?ervna (11) ? května (11) ? dubna (12) ? b?ezna (11) ? února (10) ? ledna (11) ? 2013 (135) ? prosince (14) ? listopadu (11) ? ?íjna (11) ? zá?í (10) ? srpna (12) ? ?ervence (12) ? ?ervna (11) ? května (11) ? dubna (10) ? b?ezna (12) ? února (10) ? ledna (11) ? 2012 (143) ? prosince (10) ? listopadu (10) ? ?íjna (15) ? zá?í (13) ? srpna (10) ? ?ervence (12) ? ?ervna (12) ? května (11) ? dubna (10) ? b?ezna (12) ? února (14) ? ledna (14) ? 2011 (86) ? prosince (14) ? listopadu (12) ? ?íjna (13) ? zá?í (17) ? srpna (14) ? ?ervence (15) ? ?ervna (1) Témata Nejvy??í mrakodrapy (57) World Trade Center (26) Historie mrakodrapu (22) 9/11 (17) Vertigo (15) Empire State Building (13) One World Trade Center (12) Stalinovy sestry (11) Woolworth Building (10) Chrysler Building (9) Call Building (7) La Défense (7) Smith Tower (7) Spreckels Building (7) Times Square (7) Equitable Building (6) ?ehli?ka (6) 40 Wall Street (5) 7 World Trade Center (5) Bank of Manhattan Trust (5) Cuatro Torres (5) Flatiron Building (5) Fuller Building (5) Home Insurance Building (5) Liberty Place (5) Singer Building (5) GE Building (4) MetLife Building (4) Monadnock Block (4) Monadnock Building (4) NYSE Annex (4) PanAm Building (4) Tribune Building (4) 30 Rock (3) 55 Water Street (3) Bankers Trust Building (3) Burj Khalifa (3) Citicorp Center (3) Citigroup Center (3) City Investing Building (3) Corbin Building (3) Cosden Building (3) Decker Building (3) Hotel Waldorf=Astoria (3) Jayne Building (3) Land Title Building (3) Lunch atop a Skyscraper (3) Manhattan Life Building (3) Metropolitan Life Tower (3) Mid-Continent Tower (3) Millennium Tower (3) New York Life Building (3) New York World Building (3) Newby-McMahon Building (3) One Wall Street Building (3) Park Row Building (3) Pulitzer Building (3) Scotia Plaza (3) Sears Tower (3) Sohmer Piano Building (3) Top of the Rock (3) Tower Building (3) Union Building (3) Western Union Building (3) Willis Tower (3) 16 Cook Street (2) 30 St Mary Axe (2) 500 Fifth Avenue (2) 60 Wall Street (2) AIG Building (2) AZ Tower (2) American Surety Building (2) American Tract Building (2) Bank of America Center (2) Bank of the Metropolis (2) Book Tower (2) Chimney Building (2) Cities Service Building (2) Deutsche Bank Building (2) German-American Building (2) Gherkin (2) Gillender Building (2) Guaranty Building (2) Hale Building (2) Home Life Building (2) Hotel Grand Chancellor (2) Hotel Rjugjong (2) IBM Tower (2) Irving Trust Building (2) John Wolfe Building (2) Knickerbocker Building (2) Marina Bay Sands (2) MetLife North (2) One Atlantic Center (2) Oriel Chambers (2) Ostr?ilova 2691/4 (2) Pabst Building (2) Palác kultury (2) Petronas Towers (2) Postal Telegraph Building (2) Reliance Building (2) Rockefeller Center (2) Skleněné peklo (2) Sky City (2) St. Paul Building (2) Taipei 101 (2) Tribune Tower (2) Tribute in Light (2) Trinity Buiding (2) Vě?ák (2) Wainwright Building (2) West Street Building (2) Whitehall Building (2) Zuba? v oblacích (2) 100 East Wisconsin (1) 100 North Tampa (1) 111 Huntington Avenue (1) 191 Peachtree Tower (1) 20 Exchange Place (1) 20 Fenchurch Street (1) 200 Clarendon (1) 333 Wacker Drive (1) 35 East Wacker (1) 4 Times Square (1) 432 Park Avenue (1) 55 Central Park West (1) 570 Lexington Avenue (1) 77 Water Street (1) 8 Spruce Street (1) 860–880 Lake Shore Drive (1) 900 North Michigan (1) AT&T Building (1) Absolute World (1) Adams Express Building (1) Aeroflot Building (1) Al Faisaliah Centre (1) Al Hamra Tower (1) Al Kazim Towers (1) American Express Building (1) American Radiator Building (1) Andromeda Tower (1) Antilia (1) Aqua (1) Athens Tower (1) Atlantic Center Plaza (1) Australian Building (1) Avaz Twist Tower (1) BCB Plzeň (1) BEA centrum (1) BMW Building (1) Bahrain WTC (1) Bank of America Building (1) Bank of Asia Tower (1) Bank of China Tower (1) Basel Trade Fair Tower (1) Basler Messeturm (1) Batman Building (1) Ba??v mrakodrap (1) Beekman Tower (1) Beetham Tower (1) Bennett Building (1) Bibliothéque Mitterand (1) Big John (1) Bitexco Financial Tower (1) Blue Sky Tower (1) Boerentoren (1) Bohemka (1) Brněnská troj?ata (1) Broadway Chambers (1) CCTV Headquarters (1) CIBC Building (1) CITIC Plaza (1) Cadillac Square Building (1) Cadillac Tower (1) Canadian Pacific Building (1) Canary Wharf Tower (1) Capital Gate (1) Carbide & Carbon Building (1) Carlton Centre (1) Carson's Store (1) Casablanca (1) Casablanca Twin Center (1) Cathedral Building (1) Cathedral of Learning (1) Chanin Building (1) Chicago Bean (1) Chicago Building (1) Chicago Spire (1) City Empiria (1) City Gate (1) City Tower (1) City-Hochhaus (1) Cloud Gate (1) Comerica Tower (1) Commerce Court North (1) Commerce Court West (1) Commercial Cable Building (1) Commerzbank Tower (1) Condé Nast Building (1) Congresso Nacional (1) Continental Center (1) Convocation Tower (1) Costanera Center (1) DC Towers (1) DZ Bank Tower (1) David Broderick Tower (1) David Stott Building (1) De Rotterdam (1) Dentsu Tower (1) Die Hard Building (1) Ditherington Flax Mill (1) Dongbu Financial Center (1) Dubai World Trade Centre (1) Duke Energy Center (1) D?m odborovych svaz? (1) Eaton Tower (1) El Enchufe (1) Elbphilharmonie (1) Elephant Tower (1) Eleven Madison (1) Eli?ka (1) Emirates Towers (1) Empire Building (1) English-American Building (1) Eureka Tower (1) Europa Tower (1) Evening Post Building (1) Evolution Tower (1) Federal Realty Building (1) Federation Tower (1) Festival mrakodrap? (1) Filadelfie (1) First Interstate Bank (1) Fisher Building (1) Flame Towers (1) Fleming Building (1) Fountain Place (1) Fox Plaza (1) Fred F. French Building (1) GT Tower East (1) Gate of Europe (1) Gauhochhaus (1) General Electric Building (1) Genesee Valley Building (1) Genex Tower (1) Georgia-Pacific Tower (1) Ghostbusters Building (1) Grattacielo Pirelli (1) Grollo Tower (1) Guardian Building (1) HSBC Building (1) Hanover Bank Building (1) Harbour Centre (1) Headquarters of the UN (1) Hearst Tower (1) Highcliff (1) Hotel Attraction (1) Hotel Dru?ba (1) Hotel Ellis (1) Hotel Horizont (1) Hotel New York New York (1) Hotel Peachtree Plaza (1) Hotel Plaza (1) Hotel Stadt Berlin (1) Hotel Vista (1) Hotel Winecoff (1) Huzhou Hot Spring Resort (1) IFC (1) IZD Tower (1) Ingalls Building (1) Jednadvacítka (1) Jewelers' Building (1) Jin Mao Tower (1) Jind?ich Plaza (1) John Hancock Center (1) John Hancock Tower (1) K&D Towers (1) KBC Tower (1) KK100 (1) Kachlíkárna (1) Kavanagh Building (1) Keenan Building (1) Key Tower (1) Kingdom Centre (1) Kingdom Tower (1) Kingkey 100 (1) Kollhoff Tower (1) Komplex ?umavská (1) Kronenhochhaus (1) La Grande Arche (1) Lake Point Tower (1) Larkin Tower (1) Leadenhall Building (1) Lever House (1) Library Tower (1) Lincoln American Tower (1) Lippo Centre (1) Lipstick Building (1) Lloyd's Building (1) Main Plaza (1) Main Tower (1) Manhattan Building (1) Manhattanhenge (1) Marco Polo Tower (1) Marilyn Monroe Towers (1) Marina City (1) Masonic Temple (1) Mather Tower (1) Messeturm (1) Metropolis (1) Miglin-Beitler Skyneedle (1) Mile High Illinois (1) Mode Gakuen Cocoon Tower (1) Mole Littoria (1) Montauck Block (1) Montauk Building (1) Montevideo (1) Moshe Aviv Tower (1) Motokov (1) NBC Tower (1) NTT Docomo Building (1) Nakatomi Plaza (1) Nasby Building (1) National Commercial Bank (1) Neboti?nik (1) New Orleans (1) New York Times Tower (1) New York by Gehry (1) Niels Esperson Building (1) O-14 (1) OSN New York (1) Obchodní d?m Centrum (1) Ocean Tower (1) One Canada Square (1) One Coca-Cola Plaza (1) One Detroit Center (1) One Liberty Plaza (1) One Madison (1) One Prudential Plaza (1) Ontario Tower (1) PNC Tower (1) Palác sovět? (1) Park Hotel (1) Park Inn Berlin (1) Penobscot Building (1) People’s National Bank (1) Periskop (1) Pilsotas (1) Plaza 66 (1) Pokladna (1) Poltegor Centre (1) Post Tower (1) Postgirobygget (1) Powers Building (1) Princess Tower (1) Prudential (1) Prudential Building (1) Puerta de Europa (1) R2-D2 Building (1) RCA Victor Building (1) Record Building (1) Reflections at Keppel Bay (1) Richterovy mrakodrapy (1) Robot Building (1) Rockefeller Building (1) Rtěnka (1) Russia Tower (1) SD-Komes (1) Sathorn Unique (1) Scandic Victoria Tower (1) Seagram Building (1) Shanghai Financial Center (1) Shanghai Tower (1) Shipping College (1) Skleňák (1) Sky Tower (1) Sky Tower 41 (1) Smurfit-Stone Building (1) Sony Tower (1) Southwest Tower (1) Spolchemie (1) Sterick Building (1) Strata SE1 (1) Strojimport (1) Sun Building (1) Superman Building (1) Survivor Tree (1) Szkieletor (1) TID Tower (1) Tacoma Building (1) Temple Building (1) The Bow (1) The Cheesegrater (1) The Hancock (1) The Illinois (1) The Merc (1) The Point (1) The Shard (1) Tokyo City Hall (1) Tomorrow Square (1) Torre Agbar (1) Torre Caja Madrid (1) Torre Espacio (1) Torre Piacentini (1) Torre Sacyr Vallehermoso (1) Torre Velasca (1) Torre de Cristal (1) Torre de David (1) Torre de la Escollera (1) Torres de Colón (1) Tour AXA (1) Tour Areva (1) Tour EDF (1) Tour Fiat (1) Tour First (1) Tour Montparnasse (1) Tour Signal (1) Tour sans fins (1) Tower 185 (1) Tower Hall (1) Transamerica Pyramid (1) Trellick Tower (1) Trump Tower (1) Trump Tower Chicago (1) Trump World Tower (1) Turning Torso (1) Twarda 2/4 (1) Two Prudential Plaza (1) U.S. Bank Tower (1) U.S. Steel Building (1) U2 Tower (1) Unicredit Tower (1) Union Central Building (1) Vagína (1) Vero Centre (1) Vestedatoren (1) Vienna Twin Tower (1) Vierzylinder (1) Vysíla?ka (1) V?eobecny penzijní ústav (1) Washington Life Building (1) Weisheitszahn (1) Wells Fargo Center (1) West End Trust Building (1) West Plaza (1) Westendstra?e 1 (1) Windows on the World (1) Witte Huis (1) Wolkenkratzer Festival (1) World Trade Building (1) World's Tower (1) Xerox Center (1) Yokohama Landmark Tower (1) Zagrep?anka (1) Zināt?u Akadēmija (1) Zá?adí (1) Z?ota 44 (1) Awesome Inc. – ?ablona. Pou?ívá technologii Blogger.

mrakodrapy.com Whois

Domain Name: MRAKODRAPY.COM
Registry Domain ID: 1664751947_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.publicdomainregistry.com
Registrar URL: www.publicdomainregistry.com
Updated Date: 2015-08-06T12:42:08Z
Creation Date: 2011-07-01T12:20:47Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-07-01T12:20:47Z
Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Registrar IANA ID: 303
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Michal Juroska
Registrant Organization: Michal Juroska
Registrant Street: Fojtska 638 
Registrant City: Ostrava 2
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 71200
Registrant Country: CZ
Registrant Phone: +420.737208894
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: michal.juroska@centrum.cz
Registry Admin ID:
Admin Name: Michal Juroska
Admin Organization: Michal Juroska
Admin Street: Fojtska 638
Admin City: Ostrava 2
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 71200
Admin Country: CZ
Admin Phone: +420.737208894
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: michal.juroska@centrum.cz
Registry Tech ID:
Tech Name: Pavel Ondrej
Tech Organization: Seonet Multimedia s.r.o.
Tech Street: Krnovská 233/135
Tech City: Opava
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 74707
Tech Country: CZ
Tech Phone: +420.774151730
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: info@gigaserver.cz
Name Server: 1.ns.gigaserver.cz
Name Server: 2.ns.gigaserver.cz
Name Server: 3.ns.gigaserver.cz
Name Server: 4.ns.gigaserver.cz
DNSSEC:Unsigned
Registrar Abuse Contact Email: abuse-contact@publicdomainregistry.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1-2013775952
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-05-17T21:46:23Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Registration Service Provided By: SEONET MULTIMEDIA S.R.O.
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms